2017 Udvalgsmøde 1.12

Referat fra bestyrelsesmøde i Søhøjlandets Landbrugsmuseum
Torsdag den 12. januar 2017

Tilstede:
Palle, Torben, Harry, Kristian, Kjeld og Helge

Dagsorden:

Orientering om overdragelse af den gamle Materielgård i Gjern Bakker
Den 7. november har Økonomi.- og Erhvervsudvalget truffet en principbeslutning om en vederlagsfri overdragelse af den gamle materielgård i Gjern bakker til Søhøjlandets Landbrugsmuseum. Et krav i den forbindelse er at Museets vedtægter ændres, så de kan godkandes af Silkeborg Kommunes juridiske afdeling. Dette arbejde er i gang sat og formanden har bedt Prolex Advokaterne i Silkeborg om at bistå med arbejdet.
Når de nye vedtægter er vedtaget og indsendt til Kommunen, viol man her i gang sætte arbejdet med udarbejdelse af en ny lokalplan for området, så der kan drives museums aktiviteter på matriklen.
Der er aftalt besigtigelse af grund og bygninger den 6. februar 2017 kl. 10.00, hvor der deltager en repræsentant fra Kommunen.
Torben gjorde opmærksom på at der er en olieforurening i den gamle smøregrav i en af hallerne, desuden blev det drøftet hvor stor en del af arealet Museet er interesseret i at overtage. Der var enighed om at overtage hele arealet inkl. den gamle genbrugsplads.

Landboforeningens salg af Landbogården
Frede Lundgaard har meddelt Helge, at Landboforeningen er meget tæt på at afslutte et salg af den gamle landbogård til Constructa, som pt. er lejer af en stor del af kontorlokalerne. Overtagelse den 1. marts 2017
Kristian finder ud af hvem vi skal kontakte for at få en dialog om det fremtidige lejemål, indtil vi flytter til Gjern.

Orientering om nye vedtægter for Museet og Museumsforeningen
Advokatfirmaet Prolex i Silkeborg har bistået med udarbejdelse af nye vedtægter til Museet, som krævet af Silkeborg Kommune. Vedtægterne skal godkendes på det ordinære Årsmøde og efterfølgende på et ekstraordinært Årsmøde.

Årsmøde 2017 er fastsat til den 1. februar og holdes hos Kristian

Fremtidsplaner for Museet
– Åbning i 2017
– Indretning af klargøring af bygninger i Gjern
– Flytning af Museet
Vi åbner Museet omkring 1. april som vanligt. Sideløbende arbejdes der med planlægning af den kommende flytning af Museet til Gjern. Da der først skal udarbejdes en ny lokalplan for området, forventes det først, at kunne overtage bygningerne i Gjern før sidst på året.

Økonomi
Statusquo – der er ikke indkommet kontingenter for 2017 pt. og der er ikke lavet et regnskab endnu.
Det blev aftalt at Helge retter officiel henvendelse til Landboforeningen om udbetaling af de penge Museet er blevet stillet i udsigt (400.000,- kr.) Når salget af Landbogården er officielt.

Eventuelt.

Med venlig hilsen

Helge
Grauballe den 18. februar 2017

Lukket for kommentarer.