2020 Formands beretning

Årsmøde i Søhøjlandets Landbrugsmuseum
tirsdag den 3. marts 2020

 

2019 har været et begivenhedsrigt år for Museet. Det var det første hele år med foden under eget bord, som ejer af adressen Lille Amerika 19.

Istandsætning
Året er gået med at renovere bygninger og udenoms arealer, så det begynder at se mere præsentabel ud. Pt. arbejdes der på at gøre de 3 små rum på siden af den stor hal klar. Der skal mures en væg op, sættes lofter op og sættes nye døre og vinduer i.
Begge haller er derimod ved at være klar, så vi kan begynde at få tingene sat på plads og få indrettet den nye udstilling.
Taget er blevet repareret på den bagerste hal og der er blevet sat træplader på væggene.
I den store hal er væggene blevet malet, der er kommet et stort vinduesparti i den bagerste gavltrekant og gavltrekanterne er blevet isoleret og beklædt med plader.

I salthallen er vi blevet færdige med gavlen, der bare er blevet super flot. Nu resterer der blot at få etableret en dør ind mod den stor hal, så der bliver direkte adgang mellem de to bygninger. Det er dog lidt af et arbejde at få skåret hul i en dobbelt armeret væg.
Jeg tror at alle synes, at det er ved at se rigtig godt ud og vi glæder os til at blive færdig med den del, så vi kan komme i gang med selve udstillingen.

Vi har dog et sommerprojekt, som er en overdækning af arealet mellem de to haller. Det vil give os ca.
120 m2. mere udstillingsareal. Noget som vi i den grad kan bruge.

Tilladelser
I 2019 fik vi også de forskellige tilladelser på plads, så vi nu kan åbne officielt. Det vigtigst var en tilladelse til ændret anvendelse af bygningerne – så de nu er godkendt til udstillingsformål. Der forestår dog stadigvæk et arbejde med at få lavet den sidste nødudgang oppe i den bagerste hal, etablering af niveaufri adgang samt opstilling af slukningsmateriel og flugtvejsskilte.
Inden vi åbner, skal vi lige have besøg af beredskabschefen, der skal godkende det brandmæssige.

Udstilling

Vi er også godt i gang med at planlægge selve udstillingen. Vi havde et ide- og igangsætningsmøde den 8. marts, hvor Birgitte Kjær, der er pensioneret souschef fra Den gamle By i Århus gav os et oplæg om indretning og drift af et museum. En rigtig spændende og givende eftermiddag, hvor vi fik diskuteret forskellige modeller for indretning af udstillinger. I den forbindelse har vi også fået hjælp af Iben Kromann, der også har arbejdet på flere museer bl.a. Museum of Danish Amerika i Elk Horn Iowa USA. Iben har lavet en prøve opstilling oppe i den bagerste hal med nogle forskellige ideer.
I det efterfølgende arbejde med udstillingen har vi lavet følgende rå-skitse til indretning, som vi pt. arbejder ud efter.
Den bagerste hal:
Indrettes som et maskinhus fra 1950 og fremefter. Det vil sige hovedsagelig markmaskiner til traktor. Der bliver også en udstilling af udstyr til indtransport af afgrøder. Transportør, halmbane og silofyldere, der havde sit indtog efter krigen og frem til midt i 70’erne.

Nogle af de udstillede redskaber er oprindelig lavet til heste, men er senere ændret til traktor drift.
I det ene hjørne har vi lavet en udstilling om brug af kemi i landbruget. Noget som også hører til efter Anden verdens Krig. Både marksprøjter og en del håndsprøjter til væske, men også pudderblæsere, der blev brugt til at blæse DDT ud på især kålroer og andre kålafgrøder.

Udstillingen her er i sin grund form ved at være færdig, i hvert fald hvad effekterne angår – så mangler vi hele formidlingsdelen.
Men på grund af vinterpausen og fordi vi stadig væk arbejder på at renoverer i den stor hal, er der fyldt op med andre maskiner og ting, der ikke skal være der. Så det kan være lidt svært at se, at vi faktisk er lang med udstillingen her.

Den store hal:

Her er den første del indrettet – Det vi kalder ”Korn og frø” med alt inde for tærskning og behandling af korn og frø afgrøder. Tærskeværker, halmpakkere, pressere og halmblæsere. Rensemaskiner, kværne, valser mm.
Endelig mangler er en del omkring den sidst del hakkelse, rensning af sædekorn og tærskning af langhalm.

Plan for resten af hallen er groft skitseret og arbejdet med at finde tingene frem er i gang. Det kommer til at se sådan ud:
– Mælk og malkning
– Behandling af foder og udfodring (Roer, ensilage, korn/grutning, kraftfoder, valle)
– Kartofler
– Tørv

På platformen vil vi lave en lille udstilling af de effekter, der ikke som sådan har noget med landbruget at gøre, men alligevel hørte til landsbyen og de følgeerhverv der var. F.eks. saddelmagerens symaskine, telefoncentralen mv.

Overdækning mellem hallerne:
Når vi kommer så langt, at vi har fået overdækket mellem hallerne, skal pladsen her indrettes med de hestetrukne redskaber og maskiner her til – altså tiden op til 1950. her vil vi også lave en udstilling af de mange hestevogne Museet råder over. Vi har bl.a. flere fine kørevogne, div. fjedervogne og arbejdsvogne. Vi har også både en jumpe og en gig og et par kaner.
De 3 små rum:
Her vil vi indrette en udstilling med fokus på husholdningen på landet og indrette:
Køkken
Bryggers
Vaskehus

Salthallen:

Her vi vil indrette en smedje med udgangspunkt i de mange effekter og maskiner vi modtog fra Allingskovby Smedje. Desuden vil vi også indrette et tømrer- og snedkerværksted og måske vise træskomagerens værktøj her. Fremstilling af træsko var jo en meget udbredt beskæftigelse i det midtjyske.

Endelig vil vi gerne etablere et lille område med vand uden for, hvor børn og barnlige sjæle kan prøve kræfter med at trække vand op af en brønd, pumpevand op med køkkenpumpen osv. Vi har også en lille vindmotor til oppumpning af vand og en stødhævert, vi gerne vil vise.

Aktiviteter:

Museets normale åbningstid har jo altid været fra april til november og så har vi holdt lukket i vinterhalvåret, både for publikum og med arbejdet. Men i år er der blevet arbejdet igennem. Selv om vi endnu ikke har haft officiel åbning af Museet, har vi valgt at holde åbent. Forstået på den måde at folk har kunnet kigge forbi om onsdagen, hvor der er arbejdsdag. Det har alligevel givet nogle besøgende ind i mellem.

I sommerferien holdt vi også åbent om søndagen i juli og august, som vi gjorde i Silkeborg. Det gav alligevel små 100 gæster – så på den front har det været et fint år, når man tænker på at vi slet ikke er på plads endnu.

Vi har også haft besøg af flere grupper i årets løb, der på forhånd har bestilt en rundvisning. I forbindelse med disse gruppebesøg tilbyder vi også at stå for lidt forplejning f.eks. kaffe og kage.  I efteråret havde vi således besøg af en Landbrugsskole fra Ålborg og i sommerferien havde vi besøg af et firma, der havde valgt at ligge en del af deres årlige firmaudflugt på Museet.

Agrointelli som firmaet hedder arbejder med udvikling af robotter til landbruget og består af en flok unge ingeniører og it-nørder. De havde spurgt om, vi ikke kunne lave nogle aktiviteter, de kunne prøve kræfter med. Det blev til en rigtig hyggelig formiddag, hvor de efter lidt morgenmad blev delt i to hold, der henholdsvis skulle starte et tærskeværk op og samle vores stødhæveret og få den til at pumpe vand. Opgaver de gik på med krum hals og klarede med bravur, selv om det var noget helt andet, end det de laver til hverdag. En type aktiviteter vi gerne vil have nogle flere af.

I september deltog vi på XL Bygs efterårsmesse med en stand. Her lavede vi lidt reklame for Museet med bl.a. en gættekonkurrence, hvor man skulle gætte anvendelse af 20 forskellige redskaber. Jeg synes der var mange forbi os den weekend.
I sidste uge deltog vi et fællesmøde på Gjern Kultur og Idræts Center indkaldt af Lokalrådet og GAU. Her drøftede vi udvikling for Gjern området og hvordan vi som foreninger kan bidrage til det. Et fint møde, som for Museet var den første optræden i det forum.
Vi har ikke haft udadvendte aktiviteter i år. Vi plejer at have en sommer udflugt og sommetider et vinterforedrag. Men det har vi simpelthen ikke haft kræfter til i år. Vi har heller ikke haft vores aktivitetsdag i skolernes efterårsferie som vi plejer. Men det er alt sammen noget, vi vil komme stærkt tilbage på, når vi har selve museet mere på plads.

Museumsforeningen
Vi gjorde sidste år en ekstra indsats for at få lidt flere medlemmer til foreningen. Specielt Niels har været en rigtig god ambassadør for os på det område. Som kassereren lidt senere vil fortælle, så er kontingentet fra medlemmerne en væsentlig del af Museets økonomi. Der har i 2019 været 42 medlemmer, det synes vi er flot, men der er selvfølgelig plads til flere.

Jeg vil ikke sige ret meget om vores økonomi. Det kommer Palle ind på. Men efter det første hele år som ejere af stedet, er vi ved at have et overblik over hvilke faste udgifter vi har. Det betyder at vi skal have mindst 25.000 kr. ind i kontingenter, entreer og øvrige bidrag for at kunne afholde vores fast omkostninger.
I år har vi været så heldige at få del i nogle legater uddelt af lokale pengeinstitutter. Så det ser ikke så slem ud.
Der har kun været afholdt et ordinært Udvalgs møde i år, i stedet for er vi begyndt at holde noget vi kalder ”Kaffemøder” i forbindelse med arbejdsdagene om onsdagen. Hvor vi udover det rent foreningsmæssige også kan drøfte mere praktiske ting i forbindelse med Museet. Udvalgets medlemmer er jo også en del af de 6 – 8 personer, der kommer om onsdagen og holder Museet i gang.

Til gang af effekter
Der har også i år været en løbende tilgang af effekter til Museet. Der går næsten ikke en uge, uden at der er en eller flere der kigger ind med nogle ting, ofte mindre redskaber og den slags, som de har fundet frem af gemmerne.

Men vi har også modtaget nogle større effekter i årets løb. I januar i år har vi således fået en rigtig fin kørevogn og en gig, der har stået i Tange.
Af andre større effekter kan nævnes en havefræser købet i 70’erne hos Reimar Nielsen på Østergade i Silkeborg, en 2-hjulet traktor med fejemaskine fra Fårvang Ældrecenter. Fra Lokalhistorisk Arkiv i Gjern har vi fået en del tømre-, snedker- og karetmagerværktøj, der var doneret til dem af en søn til en tømrermester i Gjern. Han havde værksted i Kragholt, der hvor gørtleren nu bor privat.
Så har vi fået en presser, der passer til vores Vestjyden tærskeværk og endelig har vi fået et par specielle traktorplove. En halmnedmuldningsplov og en en-furet engplov, som er en prototype. Så der findes nok kun den ene.

Afslutning

Til slut vil jeg sige mange tak for den opbakning, der til vores lille museum. Det har været fantastisk at opleve i år.
Tak til jer der trofast dukker op onsdag efter onsdag og ligger et kolossalt arbejde på Museet. Men jeg håber også det er fordi I hygger jer med det ind i mellem.

Åbning den 2. maj 2020
Så vil jeg sige, at vi har valgt at ligge lidt pres på os slev – Så vi har bestem at der lørdag den 2. maj 2020 bliver officiel åbning af Museet. Vi vil gøre det lidt højtidelig med selve åbningen, hvor vi har inviteret Borgmesteren (han har dog ikke givet endeligt tilsagn endnu) til at sige et pa ord.

Ellers vil der være forskellige aktiviteter på pladsen. Vi får besøg af Søhøjlandets Flettekreds (Det er også Pilens dag den dag), Hammel og Omegns Biavlerforening med et observationsbistade og vi vil lave en lille udstilling af det gamle bimateriel, som vi faktisk har en del af. Vores stenhugger kommer og hugger lidt og endelig har vi kontakt til Spejderne i Gjern, der kommer og grille lidt pølser til os.

1.3.20  Helge Kromann

Lukket for kommentarer.