2018 Refererat Årsmøde

Referat fra Årsmødet i

Søhøjlandets Landbrugsmuseum

Tirsdag den 6. marts 2018

Referat :

1. Valg af dirigent
Kjeld blev foreslået og som dirigent.

2. Aflæggelse af årsberetning
Formandens beretning vedlægges referatet

3. Aflæggelse af revideret regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet, der viste et driftsresultat på 883,- kr. før ekstraordinære indtægter.
Der er således modtaget 385.000,- kr. fra Landboforeningen Midtjylland, som aftalt kompensation i forbindelse med salget af den gamle landbogård.
Der er blevet brugt 11.500,- kr. til advokat i forbindelse med udarbejdelse af de nye vedtægter sidste år, der skulle tilpasses Silkeborg Kommunes krav i forbindelse        med en eventuel overdragelse af den gamle materielgård i Gjern bakker.
Med et sponsorat fra Bent Frits Nielsen på 5000,- kr. har Museet overtaget maskiner, værktøj og div. effekter fra smed Leif Nedergaard, Allingskovby Smedje
Fra smedjen er der desuden en del gamle brochurer og plakater, der er dubletter af. De kan evt. sælges til andre samlere. Måske skal der afholdes et stumpemarked i      forbindelse med en eventuel flytning af Musset.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen havde foreslået et uændret kontingent på 100,- kr. Hvilket blev vedtaget af årsmødet

5. Behandling af indkomne forslag  (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før Årsmødet)
Der var ingen indkomne forslag

6. Valg til udvalg og suppleant
Palle Rasmussen og Torben Hansen blev genvalgt til udvalget.
Niels Vendelbo blev genvalgt til suppleant. Niels kunne ikke deltage i årsmødet, men havde på forhånd meddelt, at han godt ville fortsætte som suppleant.

7. Valg af bilagskontrollant og suppleant
Kjeld Christiansen blev genvalgt som bilagskontrollant
Harry Andersen blev genvalgt som suppleant

8. Eventuelt
Under eventuelt blev Museet hjemmeside diskuteret. Tove Rasmussen har hidtil vedligeholdt siden. Men hun vil gerne afløses. Det blev besluttet at spørge Vagn  Kromann, om han eventuel vil overtaget dette arbejde for Museet.

Det blev også besluttet, at der oprettes en Facebook profil for Museet i forbindelse med årets åbning i april. Ansvarlig Helge.

Der blev efterlyst en køreplan for flytningen af Museet indeholdende en tidsplan, økonomi mv. Helge udarbejder et forslag til en sådan køreplan.

Det blev besluttet at arrangere en forårsudflugt for Museet. Datoen blev fastsat til den 3. eller 17. maj 2018. udflugten går til John V. Jensen på Djursland. Ansvarlig Palle.

Referent:   Helge Kromann
Grauballe den 19. marts 2018


Det er også tid for betaling af årets kontingent. Bestyrelsen vil meget at der kommer flere medlemmer, derfor opfodres alle til at finde en eller flere, der kunne have lyst til at støtte Museet med et medlemskab.
Samtidig efterlyser Museet også flere frivillige, da der i forbindelse med flytningen af Museet til Gjern bliver behov for mange flere hænder. Både til den praktisk del med flytningen og den egentlig drift af Museet.

Kontingent på 100,- kr. bedes indbetalt på Museet konto 5667 3487719756

Lukket for kommentarer.