2017 Referat Årsmøde

Referat fra Ordinær Årsmøde i

Søhøjlandets Landbrugsmuseum

Onsdag den 1. februar 2017 kl. 19.00 hos Kristian og Tove, Horn

Deltagere:
Palle, Kristian, Kjeld, Torben, Harry, Niels og Helge

Referat :

1. Valg af dirigent
Årsmødet valgte enstemmigt Kjeld som dirigent.
Han startede med at konstatere, at Årsmødet var rettidigt og korrekt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

2. Aflæggelse af årsberetning
Formandens beretning er vedlagt referatet

3. Orientering ved Kristian
Der er i år indkommet en del nyt materiel og effekter.
Vi har hentet en del ting fra et dødsbo i Linå, hvor vi fik lov som de første at hente de ting, vi havde interesse i. Bl.a. et tærskeværk fremstillet i Silkeborg. Vi har forsøgt at opspore historien om det, men pt. er vi ikke kommet nærmere.
Fra Stenballe ved Horsens fik vi en del effekter, mest fra 60’erne og 70’erne. Bl.a. en Welger lavtrykspresser, en rationel roeoptager, en Wilmo gødningsspreder og en Bautz sidevenderive.
Fra Unika i Ans har vi fået en vaskemaskine i træ fra fabrikken Thor i Thorsø. Vi har flere af samme slags, men med forskelligt drev af vaskerotoren.
I Harlev har vi hentet en kværn, en KugleEkspres fra Hjem.
Fra Bent Fritz Nielsen har vi modtaget en meget fin fjedervogn. Han vil gerne have en Ferguson plov i bytte. Det forhandles der stadig om.
Kristian har besøgt en mand i Skovladen, der tidligere har haft kontakt til Museet omkring donation af nogle maskiner. Kristian havde set at ejendom var sat til salg og besøgte han derfor. Det var dog broderens ejendom, der var til salg. Men vi fik da genskabt kontakten. Der er bl.a. en Volvo bugseret mejetærsker, en presser og en halmblæser.

4. Aflæggelse af revideret regnskab
Regnskab for 2016 vedlægges

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100,- kr. Vedtaget på Årsmødet

6. Behandling af indkomne forslag (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før Årsmødet)
Der var ikke indkommet nogen forslag

7. Ændring af vedtægterne (Udleveret på Årsmødet)
I forbindelse med forhandlingerne med Silkeborg Kommune om overtagelse af den gamle materielgård i Gjern Bakker, har Kommunen forlangt at Museets vedtægter tilpasses, så de kan godkendes af Kommunens jurister.
Bestyrelsen har haft Prolex Advokaterne i Silleborg til at udarbejde de nye vedtægter, som fremover består af 2 sæt vedtægter. 1 for selve Museet og 1 for Museumsforeningen.
Forslaget til de nye vedtægter er forhåndsgodkendt af Silkeborg Kommune.

Vedtægterne blev gennemgået af formanden.

Årsmødet vedtog enstemmig de nye vedtægter.

Der indkaldes til et ekstraordinært Årsmøde onsdag den 22. februar 2017, hvor de nye vedtægter endelig kan vedtages.

8. Valg til udvalg og suppleant
Helge Kromann og Kristian Rasmussen
Suppleant Preben Pedersen

Der blev genvalg til Helge og Kristian
Mens nyvalgt suppleant blev Niels Vendelbo

9. Valg af billagskontrollant og suppleant
Kjeld Christiansen
Suppleant Harry Andersen

Genvalg på begge poster

10. Eventuelt
Under eventuelt blev den forestående besigtigelse af areal og bygninger på Lille Amerikavej den 6. februar 2017 drøftet.

Hegn
Kloak (lovliggørelse)
Forurening (olieforurening i smøregrav)
Tag, evt. krav til brandventilation
Areal
Hvem har ansvaret for bygningerne frem til overtagelse, udbedring af evt. hærværk

NB!
Husk at få betalt årets kontingent på 100,- kr. – Beløbet overføres til kasserer Palle Rasmussen på
Museets konto 5667 3487719756

Samtidig opfordres alle til at skaffe nye medlemmer til Museet.

Helge Kromann
Formand
Grauballe den 18. februar 2017

Lukket for kommentarer.