2016 Referat Generalforsamling

  1. april 2016

 

Referat af Generalforsamling

i Søhøjlandets Landbrugsmuseum

den 29. marts 2016 hos Ingrid og Helge

 

Deltager:  Kristian Harry, Torben, Kjeld, Helge, Palle, Frede

Referat :

 1.  Valg af dirigent

Keld Christiansen, konstaterede at generalforsamlingen er rettidig indvarslet og beslutningsdygtig.

2.  Aflæggelse af årsberetning

Se vedlagte beretning fra Helge, aktiviteter, klargøring af museet til 2015 sæsonen, Åbning af særudstilling om plovens historie, aktivitets dag med fokus på mælk og malkning.

Flytning af museet, hvor der i løbet af 2015 atter har været kontakt til Silkeborg Kommune både med forvaltning for Plan og Miljø og Fritids- og Kulturudvalget. På et møde med Svend Christensen, Plan- og Miljø, blev det fastslået, at området og bygningerne godt må anvendes til museum. Det kræver dog en ny lokalplan for området. På et senere møde med Bl.a. Jeppe Lynggaard fra Fritids- og Kultur, fik vi oplyst at Udvalget ville indstille til Økonomiudvalget, at den gamle materielgård i Gjern Bakker over drages vederlagsfrit til Museet. Der blev endda fremlagt en køreplan for processen. Arbejdet er imidlertid gået i stå, trods adskillige rykkere til Forvaltningen. Kristian og Helge deltog efterfølgende i et møde i anden sammenhæng, hvor borgmesteren også deltog. Her tog han selv emnet op og sagde at sagen, vist ligger på hans bord. Det vil vi følge op på i løbet af foråret.

Kristian berettede om årets gang på museet samt om tilgangen af nye maskiner, redskaber og andre effekter.

  • Axel Juel Sørensen Museum ved Horsens – Diverse effekter
  • Dødsbo ved Linå – Hvor Museet fik lov at hente diverse effekter, stedet er et husmandssted, hvor ejeren har boet hele sit liv indtil han døde her i efteråret 93 år gammel. Stedet har stået udrørt hen siden.
  • Frans Ole Rasmussen, Skanderborg – Ferguson 35 diesel X

3.  Aflæggelse af revideret regnskab

Kasseren gennemgik regnskabet,

28 betalende medlemmer, indtægter fra Åbning af udstilling om ploven og Aktivitetsdag 2.960,- k., Høstdag i samarbejde med Borgerkirken 500,- kr. entre 4.508,50 kr. I alt 10.788,50,- kr. Udgifter 23.822,51 kr. Et underskud på 13.034,04 kr. Underskuddet skal ses i lyset af, at Museet i 2014 fik en donation fra Nordea fonden på 15.000 kr. til etablering af udstillingen om ploven. Hvor udgifterne først er blevet afholdt i 2015. På den baggrund må man sige, at Museets drift har været i balance.

Bankbeholdning i Nordea 101.565,68 kr. Kassebeholdning 12,00 kr. samt aktier i Jyske bank 15.605,00 kr.

Svarende til en kapital på i alt 117.182,68 kr.

Regnskabet godkendt.

4.  Fastsættelse af kontingent

Forslag om uændret kontingent 100,- kr.  Vedtaget.

5.  Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6.  Ændringer af vedtægterne

Bestyrelsen har foreslået ændringer i vedtægterne. Så vi opfylder de krav Silkeborg Kommune har til en selvejende institution. Samtidig ændres vedtægterne, så Museet ikke længere er en del af Landboforeningen.

Vedtægterne har været udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og blev grundig gennemgået af formanden under punktet.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget af generalforsamlingen. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af vedtægterne. (De nye vedtægter er vedlagt referatet)

Frede Lundgaard tog Mussets nuværende aftale om leje af bygningerne på Kastaniehøjvej op, da han af sin bestyrelse var blevet pålagt at drøfte punktet, herunder fastsættelse af en eventuel leje.

Det er landboforeningens forslag at Museet sættes til en månedlig leje af bygningerne f.eks. 500 – 1000 kr.  Lejen skal ikke indbetales, men fratrækkes i det beløb på 440.000 kr. som Landboforeningen har lovet Museet for den store hal. Når Museet finder nogle nye lokale og flytter fra Kastaniehøjvej.

Frede kommer med et endeligt udspil fra Landboforeningens bestyrelse. Han opfordrede samtidig til at man gennemførers processen omkring ændring af Museets vedtægter. Så der er et rent snit mellem Museet og Landboforeningen, når Museet eventuel flytter.

7.  Valg til udvalg og suppleant

Palle og Torben er på valg. Genvalg til begge.
Suppleant Harry valgt i stedet for Preben. 

8.  Valg af bilagskontrollant og suppleant

Keld + suppleant Harry Genvalg til begge.

9.  Eventuelt

Det blev aftalt med Frede, at Museet må inddrage hele den lille hal og rydde op i de byggematerialer, der er opmagasineret i den bagerste del af hallen.

Hjemmesiden skal have et løft – Helge aftaler et møde med Henrik Hvid, LMO.

Midtjyllands Avis, Ekstraposten og Kjellerup Tidende skal bruges mere aktivt. F.eks. ved at indsende billeder af effekter fra Museet, hvor vi spørge om hjælp til at finde ud af, hvad genstanden har været brugt til mv. Lige som vi gjorde med varmepatronerne til lodning af teleledninger.

Der skal en annonce i årets Turistavis lige som de tidligere år.

Museet har fået doneret en gammel computer af SEGES. Den skal stå på kontoret og bruges til registrering af indkomne effekter. Helge viste på mødet et eksempel på den liste over Museets effekter, der allerede er udarbejdet. Listen indeholder over 1000 registrerede effekter.

NB!

Husk at få betalt årets kontingent på 100,- kr. – Beløbet overføres til kasserer Palle Rasmussen på
Museets konto 5667 3487719756

Samtidig opfordres alle til at skaffe nye medlemmer til Museet.

 

Referent Helge

 

 

 

Lukket for kommentarer.