2015 Refererat Generalforsamling

Generalforsamling i Søhøjlandets Landbrugsmuseum

den 26. marts 2015

i Voel Hallens mødelokale

Deltager:  Kristian, Jens Peter, Torben, Kjeld, Helge, Preben, Palle,
Afbud:       Harry, Frede Lundgaard

Referat :

1. Valg af dirigent
Keld Christensen, konstaterede at generalforsamlingen er rettidig indvarslet og beslutningsdygtig

2. Aflæggelse af årsberetning
Se vedlagte beretning fra Helge, aktiviteter, klargøring af museet til 2014 sæsonen, sommerudflugt, aktivitets dag og vinterarrangement. Flytning af museet, hvor der i løbet af 2014 atter har været kontakt til Silkeborg Kommune både via Gjern Lokalråd og ved direkte kontakt til forskellige politikere herunder borgmester Steen Vindum og udvalgsformand Jarl Gorridsen.
Kristian berettede om årets gang på museet samt om tilgangen af nye maskiner, redskaber og andre effekter.
Svend Kjeldsens dødsbo – Diverse effekter
Harry Andersen – Tærskeværk mv.
Salten Mark – Stødhævert, hakkelses maskine (Produceret Af Zeutens Maskinfabrik i Silkeborg)
Else Drejer, Øster Bording
Tvilumvej, Gjern – Grønthøster og diverse andre effekter
Axel Juel Sørensen Museum ved Horsens – Diverse effekter
Horskilde Mejeri (1906 – 1968) – Bøger og regnskaber fra 1935 – 1968

3. Aflæggelse af revideret regnskab
Kasseren gennemgik regnskabet,
16 betalende medlemmer, indtægter fra Aktivitetsdag 1921,- k., Høstdag i samarbejde med Borgerkirken 500,- kr. entre 276,50 kr. og renter 238,73 kr. I alt 4.297,50,- kr. Udgifter 15.560,21 kr. Donation fra Thorning Kalkselskab 66.648,54 kr. + aktiepost i Jyske bank 15.640,- kr.
Konto 114.411,22,- kr. Kassebeholdning 200,50 kr.
Kapital 130.251,72 kr.

Regnskabet godkendt

Aktiebeholdningen fra Thorning Kalkselskab blev indført i regnskabet, da de ikke figurerede under aktiver.
Vi skal fremover sørge for at alle indtægter og udgifter bogføres også de beløb, hvor indtægter udlignes med afholdte udgifter.
Afregning af salg af brugte batterier og andet til produkthandler, er afregnet i Kristians navn. Da der kræves legitimation ved salg.

4. Fastsættelse af kontingent
Forslag om uændret kontingent 100,- kr. Vedtaget

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

6. Valg til udvalg og suppleant
Palle og Torben er på valg. Genvalg til begge.
Suppleant Preben Pedersen

7. Valg af revisor og suppleant
Keld + suppleant Harry A. Genvalg til begge
Fremover ændres betegnelsen revisor til billagskontrollant, tages med i næste revision af Museets vedtægter.

8. Eventuelt
a. Annoncer.  Til næste år bør vi ofre en annonce med annoncering af årets generalforsamling

Annoncen i Ekstraposten om vores vinterforedrag med xx xx om Australien, var placeret et dårligt sted i avisen, så den var svær at finde. Bl.a. faldt baggrundsfarven i annoncen sammen med baggrundsfarven på den pågældende side.
Annoncen kostede 1700,- kr. Hvor af DVTK betaler de 1000,- kr. Palle overfører 700,- kr. til DVTK.

Der skal en annonce i årets Turistavis lige som de tidligere år.

b. Hjemmesiden skal have et løft – Helge aftaler et møde med Henrik Hvid, LMO

c.  Computer.  Der er et ønske om at få en computer til kontoret. Tove Rasmussen er ved at katalogiserer alle vore genstande. Det er et rigtigt stort arbejde. Med en computer på Museet, kan vi gå ind og slå et redskab eller maskine op og finde diverse oplysninger. Hvis der er gæster der spørger ind til en bestemt udstillet effekt.

d. Særudstilling om ploven gennem tiderne
Åbning af særudstillingen om ploven var bestemt til fredag den 1. maj, Store Bededag. Men det er urealistisk at blive færdig til den dato.
Det blev derfor bestemt at åbningen sker søndag den 5. juni 2015 kl. 11.00. Vil vi prøve at få Jens Søndergaard, museumsinspektør på Gammel Estrup til at åbne udstillingen. (Palle tager kontakt til ham) Alternativt maskinkonsulent Hans Thostrup, LMO.
Vi skal have lavet et banner til udstillingen – f.eks. med teksten ”Særudstilling – Plove gennem tiderne. Søhøjlandets Landbrugsmuseum” (Kristian og Helge)
Til åbningen vil vi invitere traktorfolk til at komme med deres traktorer og plove (Palle, Kjeld og Torben)
Der skal laves en officiel invitation til udvalgte personer (Helge og Kristian – Alle melder tilbage med hvem de synes, der skal inviteres)
Salg af kaffe og kage a la Aktivitetsdagen
Omtale og annonce i Ekstraposten (Helge)
Omtale og annonce på hjemmesiden (Helge)
Omtale og annonce i Pioneren (Palle)

e. Årets Aktivitetsdag blev fastsat til søndag den 11. oktober 2015

f. Medlemmer:  Fordeling af medlemmer med henblik på gentegning og indbetaling af kontingent

NB!
Husk at få betalt årets kontingent på 100,- kr. – Beløbet overføres til kasserer Palle Rasmussen på
Museets konto 5667 3487719756

Samtidig opfordres alle til at skaffe nye medlemmer til Museet

Referent Helge Kromann
Formand
27. april 2015

 

Lukket for kommentarer.